Türkiye

PKK’nın İletişim Stratejisi (1)

Değerli (UHA) Uluslararası Haber Ajansı ve (TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı’nın okurları, bu rapor Türkiye’nin bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan  Sertaç Timur Demir tarafından kaleme alındı.
sertaç timur demir ile ilgili görsel sonucu
SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan  Sertaç Timur Demir
Rapor, Terör örgütleri silahlı eylemlerinin yanı sıra her geçen gün çeşitli medyatik formlara entegre olmakta ve böylece ideolojik etki alanlarını da genişletmektedirler.
Yeni kitleiletişim araçlarının gündelik hayatı kuşatması ve elektronik paylaşım olanaklarının artması paradoksal bir şekilde hem ifade özgürlüğü sorunsalını derinleştirmekte hem de terör odaklarına propaganda fırsatı hazırlamaktadır.
PKK’NIN İLETİŞİM STRATEJİSİ ile ilgili görsel sonucu
Bu rapor yaklaşık otuz beş yıldır faaliyet gösteren PKK’yı silahlı ve şiddet eksenli bir terör örgütü olmasının yanı sıra medyayı aktif ve etkili şekilde kullanmaya çalışan, bu açıdan ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık bulan, algı yönetiminin önemli bir bölümünü medya üzerinden işleten bir proje olarak incelemektedir.
Bu çalışmada PKK’nın çok katmanlı bir ağ içinde kendi medya organlarını şiddet sarmalına uyarlarken uluslararası ve ulusal merkez medyayı da stratejik hedefleri
doğrultusunda araçsallaştırdığı görülmektedir.
Raporda örgütün medya ilişkileri iç ve dış çevresiyle kurduğu veya kurmaya çalıştığı işleyiş bağlamında son yıllarda yaşanan çok önemli kırılma noktaları üzerinden tartışılmaktadır.
PKK’NIN İLETİŞİM STRATEJİSİ ile ilgili görsel sonucu
Bu tartışma sorunla ilgili belli önerileri de içermektedir. Hiç şüphe yok ki terörle mücadelenin başat unsuru güvenliktir. Fakat PKK gibi günümüz terör örgütlerinin ülkeler üzerinde üretmeyi amaçladığı politika medya tabanlı algıyla örtüşmekte ve silahlı eylemlerle de bütünlük arz etmektedir.
Buna bağlı olarak terörizmi besleyen finansal, entelektüel dayanaklar ve meşruiyet söylemleri de en fazla medya yoluyla üretilmektedir. Bu nedenle özelde PKK’yla genelde ise terör örgütleriyle mücadele meselesi güvenlik parametrelerinin yanı sıra medya eksenli tavır, bilinç, strateji ve kararlılığı da gerekli kılmaktadır.

pkk ile ilgili görsel sonucu

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en donanımlı terör örgütü PKK hakkında oluşturulan literatürün genel olarak güvenlik ve finans eksenine sıkıştığı, terörün medya ayağının yeteri kadar tartışılmadığı öne sürülebilir.

Dahası medya ve PKK terörü arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıdaki eserin tamamına yakını Polis Akademisi ve Kara Harp Okulu çatısı altında hazırlanan akademik tezlerden oluşmaktadır.

Devletin konuyla doğrudan ilgili kurumlarınca yazılan bu eserlerin her biri PKK’nın medya merkezli bir terör örgütü olduğunun altını çizmektedir.

Yine de çoğunlukla 2015 öncesine odaklanan bu metinlerin sürecin ve tekniğin hızla dönüşmesi nedeniyle güncellenmesi gerekmektedir.

Nitekim medya ve iletişim teknolojilerinin, özelde ise bireyselleşmiş dijital ortamların yaygınlaşmasına bağlı olarak saha bilgisinin yenilenmesi şarttır.

İlgili resim
Yapılan çalışmalarda PKK’nın ve örgütü doğrudan destekleyen televizyon, radyo, gazete, dergi, internet sitesi veya sosyal medya kanallarının yeterince derli toplu ortaya konamadığı görülmüştür.
Bu durum elbette söz konusu kitle iletişim unsurlarının sürekli olarak isim ve adres değiştirmesiyle açıklanabileceği gibi örgütün kendi sistematiği içinde organize ettiği düzenli bir medya ağının olmamasıyla da ilişkilendirilebilir.
Bu tablo terör propagandası yapan kanalların önemli bir kısmının örgütün
mensupları kadar ona sempati duyan birey ve birliklerce de yönetildiğini işaret etmektedir.
pkk ve basın kanalları ile ilgili görsel sonucu
Nitekim bu bile PKK’nın medya uzantısını çözümlemenin ne denli elzem
ve bir o kadar güç olduğunu göstermektedir.
PKK ve medya konulu literatürün en önemli boşluğu terörist söylemin ülkenin popüler medyasında hangi dil ve yaklaşımla ele alındığının incelenmemesidir.
Bir tür entelektüel ya da akademik ihmalkarlık olarak da tanımlanabilecek bu boşluk
terörün meşruiyet arayışlarına zemin hazırlarken terörizme karşı ülke menfaatlerini
gözetme konusunda medyaya yer yer sorumsuz ve başıboş davranma rahatlığı sunabilmektedir.
Bu durum raporda da gösterilmeye çalışıldığı gibi bazen PKK’nın sempatikleştirilmesine kadar varan kontrolsüz ve zarar verici bir sürecin önünü açabilmektedir.
PKK’NIN İLETİŞİM STRATEJİSİ ile ilgili görsel sonucu
ÇERÇEVE VE YÖNTEM
Terörün hedeflerini pekiştiren medyatik tavrın tümüyle bilinçli olup olmadığı meselesi bir yana medyanın terörle ilgili haberlerin yazılması ve sunulmasında daha dikkatli davranmaya davet edilmesi için de PKK’nın ulusal ve yaygın kanallarda nasıl yansıtıldığının sorgulanması ve tartışmaya açılması gereklidir.
Rapor temelde bu sorundan hareket etmekte ve bundan sonraki çalışmaları bu konuda daha derin bir hassasiyet geliştirmeye çağırmaktadır. (devam edecek)

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir