Gündem

Hollanda Türkleri’nin medarı iftiharı Prof.Dr. Özcan Hıdır’ın kitapları büyük ilgi görüyor

Hollanda’daki Türkler’in gurur kaynağı olan ilahiyatçı yazar Özcan Hıdır’ın yayınladığı kitaplar, Türkiye’de olduğu gibi, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Özcan Hıdır Son Haber'e konuştu!

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Özcan Hıdır

Rotterdam İslam Üniversitesi’ndeki derslerine ilave olarak, yaklaşık 2 yıldır İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof.Dr.Özcan Hıdır’ın, Kasım 2017’de  ‘İnsan Yayınları’nca yayımlanan, ‘Hıristiyan Kültürü ve Hadisler’ adlı yeni kitabı büyük ilgi görürken, daha önce yayınlamış olduğu ‘Yahudi Kültürü ve Hadisler’ adlı kitabın 5înci baskısı da, yeni kapak, önsöz ve bazı ilavelerle yine İnsan Yayınlarınca yayımlandı.

İlhan KARAÇAY’ın haberi

ROTTERDAM, (UHA HABER)

Rotterdam İslam Üniversitesi’ndeki derslerine ilave olarak, yaklaşık 2 yıldır İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof.Dr.Özcan Hıdır’ın, Kasım 2017’de  ‘İnsan Yayınları’nca yayımlanan, ‘Hıristiyan Kültürü ve Hadisler’ adlı yeni kitabı büyük ilgi görürken, daha önce yayınlamış olduğu ‘Yahudi Kültürü ve Hadisler’ adlı kitabın 5înci baskısı da, yeni kapak, önsöz ve bazı ilavelerle yine İnsan Yayınlarınca yayımlandı.​

Özcan Hıdır, çalışmalarını, Yahudi ve Hıristiyan kültürünün, İslâm, Kur’an ve hadislere etkisi tartışmaları, dinler ve kültürlerarası etkileşim, İslamofobi-İslam karşıtlığı-kültürel ırkçılık, “Protestanlık-Martin Luther ve İslâm”, “Avrupa ve Batı’da İslam”, “Kur’an ve Hz. Peygamber imajı”, “Batı’da Kur’an ve Sünnet’e yaklaşımlar”, “hadis oryantalizmi ve oksidentalizmi” ve
“Avrupa’daki Türkler ve Müslümanların dini-manevi, sosyo-kültürel, eğitim ve ile ile ilgili problemleri”
gibi konular üzerinde sürdürüyor.

Özcan Hıdır’ın ayrıca, Anadolu Ajansı Analiz Haber başta olmak üzere, Türkiye ve Hollanda’daki bazı gazetelerde zaman zaman analiz yazıları yayımlanıyor.

Özcan Hıdır’ın, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm (Kadir Canatan ile birlikte), Hadis Deryasından İnciler, İslam Kültüründe Vakit Disiplini, Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet, Batı Ülkelerinde Namazla Diriliş, Avrupa’da İslami Hayat, Avrupa’da Müslüman Olmak, Hollanda’daki Türkler ve Müslümanlar (Turken en Moslims in Nederland) Türkçe olarak yayımlanan kitapları da büyük ilgi gördü.

Özcan Hıdır’ın yukarıdakilere ilave olarak, De Levende Koran (Fatih Okumuş ile) adında bir Hollandaca açıklamalı meali ve Inleiding tot Hadithwetensachap adında Hollandaca dilinde ilk bilimsel hadis eseri de var.

Özcan Hıdır, doktora tezi olan ve Yahudi Kültürü ve Hadisler adıyla yayımlanan çalışmada, literatürde “İsrailiyyât” diye bilinen, Yahudi kültürünün hadislere etkisi tartışmalarını; aslında daha doğrusu Batı’lı araştırmacılar-oryantalistlerin –özellikle de revizyonist oryantalistlerin- yaklaşık 200 yıllık bir dönemde geliştirdikleri, “İslâm’ın, Kur’an’ın ve Hadislerin Yahudi kökeni teorisi”ni, İslâm kaynakları ve İslamî perspektiften incelemiş. Bugünlerde bu eserin yeni kapak, önsöz ve ilavelerle 5’inci baskısı yayımlandı.

Hıdır, Kasım 2017’de yayımlanan, “Profesörlük tezi” olarak hazırladığı Hıristiyan Kültürü ve Hadisler adlı çalışmada ise, literatürde “mesîhiyyât” diye isimlendirilen, Hıristiyan kaynakları ve kültürünün hadislere etkisine dair, Batı’dan-Doğu’dan tartışmaları ve iddiaları, Hıristiyanlığın en önemli yönelimi olan “ascetism-zühd” düşüncesi ve literatürü bakımından ele almış. Bunu da esasen hadislere yönelik İsrailiyyât-Mesîhiyyât (Yahudi-Hıristiyan kültürü) etkisinin neliğini, arka planını, bu bilgilerin transferinde öne çıkan şahısları, bölgeleri ve literatürü inceliyor. Bunu yaparken de Hz. Peygamber öncesi ve döneminde Mekke, Medine, Necran, Hire gibi bölgelerdeki Hıristiyanları ve onların Hz. Peygamber ile olan ilişkisini ele alıyor. Kitapta en dikkat çekici bölümlerinden biri de, İbn Asakir adlı hicri VI. asırda yaşamış Müslüman bir âlime ait olan “Müslüman İncil”, Müslüman bazı âlimlerce yazılmış İncil-Kitab-ı Mukaddes tefsirleri ve Barnaba İncili’ne dair söylenenlerdir.

Buna karşılık, oryantalistler özellikle de “revizyonist-indirgemeci” ekole sahip oryantalistler ise konuyu sürekli “İslâm’ın, Kur’an’ın ve hadislerin yahudi-hıristiyan kökeni” teorisi çerçevesinde ele alıp pek çok iddiada bulunmuşlar. Buradaki esas hedef ise, İslam’ın ilahi vahye dayanan bir Din, Kur’an’ın orijinal bir kitap olmadığı, hadislerin de Yahudi-Hıristiyan kaynaklarından alındığının ispatıdır. Son dönemde Türkiye’de hadislere yönelik bazı iddiaların temelinde de, bu oryantalistik etkiler var. Hıdır’ın bu iki kitabında ilgili iddialar ele alınıp cevaplandırılıyor. Ayrıca Hıdır, bu konuda İncil ve Hadis adıyla, Yahudi-Hıristiyan kültüründen-kaynaklarından (kanonik-apokrif) etkilendiği ileri sürülen, farklı konulara ait yaklaşık 100 hadisi-rivayeti ve bu hadislerden hareketle ortaya çıkan bazı teorik-metodolojik problemleri incelediği 3‘üncü bir kitabın müjdesini veriyor.           

Hadislerin, Inciller (kanonik-sinoptik-apokrif) ile karsılastırılması, Islam ülkelerinde bugüne kadar ihmal edilmis oldukça önemli bir konudur. Özellikle tefsir-tarih kitaplarında yer alıp “Israiliyyat-Mesîhiyyat” olarak adlandırılan rivayetlerin tedkikine dair Islam dünyasında pek çok çalısma yapılmıssa da, meseleyi arka plan bilgileriyle inceleyen ilmî mesailer son derece azdır.

Özcan Hıdır’ın, “Hıristiyan Kültürü ve Hadisler / Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde” başlığını taşıyan bu çalışması, kavramsal çerçeve, metodu ve kaynaklarına dair bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı giriş bölümünün ardından; ana hatlarıyla Hıristiyanlık tarihi, kutsal kitapları ve Arap Yarımadasındaki Hıristiyanların kutsal kitap, mabed-manastır ve Hz. Peygamber ve ilk Müslüman nesillerle iliskisini; Kur’an, Hz. Peygamber ve genel anlamda Hıristiyan kültürünün hadislere etkisi iddialarını farklı perspektifler, problemler, sebepler, alanlar ve iddialar bağlamında inceleyen önemli bir eser.

YAHUDİ KÜLTÜRÜ VE HADİSLER: Bazı şarkiyatçıların başlattığı tartışmaların neticesinde hadis külliyatı ile yahudi kültürü arasında ilişkiler kurulmaktadır. Bazı hadislerin kökenlerinin yahudi kültürü olduğu, sahabeden kimi isimlerin yahudilikten ihtida etmeleri nedeniyle, eski yahudi kültürlerinin izlerini yeni dinlerine yansıttıkları, yine Hz. Peygamber`in bazı arkadaşlarının yahudi çevrelerle olan irtibatları sonucunda hadis külliyatına yahudi kültüründen sızmaların olduğu gibi iddialar muhtelif vesilelerle dile getirilmiştir. Bu çalışma bütün bu tartışmaları olabildiğince geniş bir perspektiften ele almakta, şarkiyatçıların klişeleşmiş bazı iddialarına cevaplar da içerir bir tarzda konuyu değerlendirmektedir. Yahudi Kültürü ve Hadisler, konuyla ilgilenenler açısından gözden kaçmaması gereken bir eser.

trt.tv

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir